Happy Vietnamese Women’s Day: How do people celebrate this special day?

Happy Vietnamese Women's Day

Happy Vietnamese Women’s Day! This special occasion, celebrated annually on October 20th, is a tribute to the incredible strength, resilience, and contributions of Vietnamese women. In this article, we will explore popular activities and heartwarming wishes that mark Vietnamese Women’s Day, honoring the vital role that women play in society.

1. When is Vietnamese Women’s Day?

Happy Vietnamese Women’s Day falls on October 20th, a day to honor the strength, resilience, and contributions of Vietnamese women to their families and society.

1.1. History of Vietnamese Women’s Day 

Happy Vietnamese Women’s Day 20/10 has a rich history rooted in the recognition and appreciation of women. This day marked the official establishment of the Vietnam Women’s Union, formerly known as the Vietnam Women’s Anti-Imperialist Association, specifically on October 20, 1930. This day also coincided with the commemoration of the Trung Sisters on the 6th day of the 2nd lunar month, further symbolizing the historical and cultural significance of Vietnamese women.

Happy Vietnamese Women's Day

1.2. Significance of Vietnamese Women’s Day

Women’s Day in Vietnam holds a profound significance. It represents a pivotal moment in the nation’s history when, for the first time, a legitimate public organization was established to champion women’s rights and encourage their active participation in the revolutionary movement. This day marked a turning point, as it empowered Vietnamese women to become integral contributors to the nation’s progress. Notably, it signifies the milestone when women in Vietnam were granted the right to vote, assume important roles in governance, and hold significant positions within the state. 

>>> Read more: Vietnam All-inclusive Holidays: Inclusions, Advantages & Awesome Packages

2. Popular activities on Vietnamese Women’s Day 20/10

On October 20th, a multitude of activities will unfold across the nation to commemorate Vietnamese Women’s Day. Several of these activities extend beyond the confines of homes, permeating workplaces and the society at large. Government bodies and corporations organize ceremonies and awards to recognize the remarkable achievements of women, both individually and collectively. 

Furthermore, cultural events are held in public spaces, inviting everyone to join in and express their respect for the women in their lives. These gatherings feature artistic performances that focus on narratives related to Vietnamese women. Women are accorded the respect they deserve, with some department stores and supermarkets offering exclusive discounts for ladies. Even national television channels dedicate airtime to documentaries, news segments, and features that pay tribute to women, making the day a true celebration of the happy Vietnamese Women’s Day.

Happy Vietnamese Women's Day

>>> Read more: Female names in Vietnam: 100+ MOST popular names from A to X

3. The best wishes and quotes for Vietnamese Women’s Day

3.1. Happy Vietnamese Women’s Day wishes

If you are in search of heartfelt wishes for Happy Vietnamese Women’s Day, we have a selection of suggestions suitable for mothers, grandmothers, sisters, lovers, and all the remarkable women in your life.

3.1.1. For mothers & grandmothers

 • To the guiding light of our family, Happy Vietnamese Women’s Day, Mom! (Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, Mẹ!)
 • Wishing you endless happiness and good health, Grandma, on this special day. (Chúc Bà luôn vui vẻ và khỏe mạnh vào ngày quan trọng này.)
 • Your love and wisdom have shaped us into who we are today. Happy Women’s Day, Mom! (Tình yêu và sự khôn ngoan của Mẹ đã tạo nên chúng con ngày hôm nay. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, Mẹ!)
 • To the woman whose warmth and care have no bounds, Grandma, you’re cherished today and every day. (Dành cho Bà, người phụ nữ luôn ấm áp và quan tâm vô biên, Bà luôn được trân trọng vào hôm nay và mọi ngày.)
 • On this special occasion, we honor your strength and love, Mom. Happy Vietnamese Women’s Day! (Trong dịp đặc biệt này, chúng con tôn vinh sức mạnh và tình yêu của Mẹ. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!)

Happy Vietnamese Women's Day

3.1.2. For sisters

 • To my wonderful sister, may your life be filled with joy, success, and endless happiness. Happy Vietnamese Women’s Day! (Chúc cho em gái tuyệt vời của anh cuộc sống tràn đầy niềm vui, thành công và hạnh phúc vô tận. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!)
 • On this special day, I celebrate your strength, resilience, and all the incredible qualities that make you an amazing sister. (Trong ngày đặc biệt này, anh tôn vinh sức mạnh, sự kiên nhẫn và tất cả những phẩm chất tuyệt vời làm cho em trở thành một người em gái tuyệt vời.)
 • To my sister, the source of laughter and love in our family, Happy Vietnamese Women’s Day! (Dành cho em gái của anh, người mang lại tiếng cười và tình yêu trong gia đình, Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam!)
 • May your dreams soar high and your days be filled with beautiful moments. Happy Vietnamese Women’s Day, dear sister! (Chúc cho những ước mơ của em bay cao và những ngày của em tràn đầy những khoảnh khắc đẹp đẽ. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, em thân yêu!)
 • Sisters like you are a treasure, and I’m grateful for the bond we share. Wishing you a day as amazing as you are! (Người em gái như em là một kho báu, và anh biết ơn mối quan hệ chúng ta có. Chúc em một ngày thật tuyệt vời như chính em!)

Happy Vietnamese Women's Day

3.1.3. For wives, lovers & crushes

 • To the love of my life, Happy Vietnamese Women’s Day! You light up my world every day. (Dành cho tình yêu của cuộc đời anh, Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam! Em là nguồn sáng rạng ngời của anh hàng ngày.)
 • Your smile is my sunshine, and your presence is my greatest gift. Happy Women’s Day, my love! (Nụ cười của em là nắng của anh, và sự hiện diện của em là món quà tuyệt vời nhất. Chúc mừng Ngày Phụ nữ, tình yêu của anh!)
 • To the one who makes my heart skip a beat, Happy Vietnamese Women’s Day! You are my constant source of joy. (Dành cho người khiến trái tim tôi nhảy múa, Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam! Em là nguồn niềm vui không ngừng của tôi.)
 • On this special day, I want to express my love and appreciation for you, my dear. Happy Women’s Day, and may our love continue to grow. (Trong ngày đặc biệt này, anh muốn bày tỏ tình yêu và sự biết ơn đối với em, người yêu thương của anh. Chúc mừng Ngày Phụ nữ, và hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi mạnh mẽ.)
 • To the one who captured my heart, Happy Vietnamese Women’s Day! You are the melody in my life. (Dành cho người đã chiếm trọn trái tim anh, Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam! Em là giai điệu trong bản hòa nhạc cuộc đời anh.)

Happy Vietnamese Women's Day

>>> Explore: Vietnam culture unveiled: Fascinating facts you need to know

3.1.4. For teachers

 • To our dedicated and inspiring teacher, on this Vietnamese Women’s Day, we want to express our deepest gratitude for your unwavering commitment to education. Your guidance has shaped our futures. (Dành cho người cô giáo đáng kính và đầy nhiệt huyết, trong dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam này, chúng em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cam kết không ngừng của cô với việc dạy học. Sự hướng dẫn của cô đã định hình tương lai của chúng em.)
 • Happy Vietnamese Women’s Day to the incredible teacher who imparts knowledge and values with passion and dedication. You are a role model for us all. (Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến người cô giáo đáng kính, người truyền đạt kiến thức và giá trị với đam mê và tận tâm. Cô là tấm gương mẫu mực của chúng em.)
 • On this special day, we honor the women who mold minds and hearts. Happy Vietnamese Women’s Day to our beloved teacher. (Trong ngày đặc biệt này, chúng em tôn vinh những người phụ nữ đã định hình tâm hồn và trí tuệ. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, người cô giáo yêu quý của chúng em.)
 • To the teacher who enlightens our path with knowledge, wisdom, and kindness, Happy Vietnamese Women’s Day. (Dành cho người cô giáo đã chiếu sáng con đường của chúng em bằng kiến thức, trí tuệ và lòng nhân ái, Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.)
 • Happy Vietnamese Women’s Day to the teacher who not only imparts knowledge but also nurtures dreams and aspirations. Your influence goes far beyond the classroom. (Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến người cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão. Tác động của cô vượt xa khỏi lớp học.)

Happy Vietnamese Women's Day

3.1.5. For friends & colleagues

 • To my amazing friend and colleague, may this Women’s Day bring you the recognition and appreciation you deserve for your hard work and dedication. You inspire us all. (Gửi đến người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời của tôi, hy vọng Ngày Phụ nữ này mang lại cho bạn sự công nhận và đánh giá mà bạn xứng đáng với sự làm việc chăm chỉ và tận tâm của mình. Bạn là nguồn cảm hứng của tôi.)
 • Happy Vietnamese Women’s Day to a colleague who not only excels in her career but also uplifts those around her with positivity and support. You are a true role model. (Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến với một người đồng nghiệp không chỉ xuất sắc trong sự nghiệp mà còn đem đến niềm tích cực và sự hỗ trợ cho những người xung quanh. Bạn là tấm gương mẫu mực thực sự.)
 • On this special occasion, we celebrate the achievements and contributions of our female friends and colleagues. Happy Vietnamese Women’s Day to all the incredible women in our circle. (Trong dịp đặc biệt này, chúng tôi tôn vinh những thành tựu và đóng góp của các người bạn và đồng nghiệp nữ. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến tất cả những phụ nữ tuyệt vời xung quanh chúng ta.)
 • To the colleague whose determination and grace are an inspiration to us all, Happy Vietnamese Women’s Day. Your presence brightens our workplace. (Dành cho đồng nghiệp mà sự quyết tâm và duyên dáng của bạn là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi, Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Sự hiện diện của bạn làm sáng bừng nơi làm việc của chúng tôi.)
 • Happy Vietnamese Women’s Day to the friends and colleagues who make each day at work a joyous journey. Your dedication and camaraderie are truly appreciated. (Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam đến với những người bạn và đồng nghiệp đã làm cho mỗi ngày làm việc trở thành một hành trình vui vẻ. Sự tận tâm và tình đồng nghiệp của bạn thật sự được đánh giá cao.)

Happy Vietnamese Women's Day

3.2. Happy Vietnamese Women’s Day quotes

These quotes on Women’s Day encapsulate the spirit of empowerment, equality, and appreciation for the invaluable contributions of women. Let’s explore a selection of inspiring quotes to mark the significance of Happy Vietnamese Women’s Day.

 • A strong woman stands up for herself. A stronger woman stands up for everyone else. (Người phụ nữ mạnh mẽ đấu tranh cho bản thân. Người phụ nữ mạnh mẽ hơn đấu tranh cho tất cả mọi người.)
 • The beauty of a woman must be seen from in her eyes because that is the doorway to her heart, the place where love resides. (Vẻ đẹp của một người phụ nữ phải được nhìn qua đôi mắt của cô ấy, vì đó là cửa vào của trái tim, nơi tình yêu trú ngụ.)
 • Empower women, empower the human community. The base on which the world stands is a woman. (Ủng hộ cho phụ nữ là ủng hộ cho cộng đồng. Nền tảng của thế giới chính là người phụ nữ.)
 • Women are the real architects of society. (Phụ nữ chính là những kiến trúc sư đích thực của xã hội.)
 • A woman with a voice is, by definition, a strong woman. (Một người phụ nữ có tiếng nói là một người phụ nữ mạnh mẽ.)

Happy Vietnamese Women's Day

4. Happy Vietnamese Women’s Day card templates

You can easily find or create these Happy Vietnamese Women’s day card templates online or at a local stationery store to send your warm wishes on Happy Vietnamese Women’s Day.

 • Elegant floral design: This card features a beautiful floral design with a heartfelt message expressing appreciation for the women in your life.
 • Vintage charm: This vintage-inspired card has delicate patterns and warm colors, helping you convey your best wishes on this special day.
 • Minimalist and modern: This sleek and modern design brings a simple yet powerful message to celebrate the contributions of women.
 • Watercolor artistry: An artistic card with watercolor illustrations evokes a sense of grace and beauty, perfect for expressing your admiration.
 • Customizable photo card: You can create a personalized card by adding a cherished photo with the women you want to celebrate accompanied by your heartfelt message.

Happy Vietnamese Women's Day

>>> Explore: Vietnamese people’s lifestyle: Dive into a rich tapestry of culture

5. Suggested gifts for Vietnamese Women’s Day

Are you searching for the perfect gifts to celebrate Vietnamese Women’s Day? Ultimately, a well-thought-out present that aligns with her interests and preferences will be the most meaningful. Here are some popular gift ideas to express your appreciation:

 • Flowers: A timeless choice, a bouquet of fresh flowers, especially roses, can convey your love and admiration beautifully.
 • Jewelry: A piece of elegant jewelry, like a necklace, bracelet, or a pair of earrings, can make a woman feel cherished.
 • Spa or wellness package: Treat her to a relaxing spa day or a wellness package to help her unwind and rejuvenate.
 • Books: If she loves to read, a best-selling book or a collection of poetry can be a thoughtful choice.
 • Accessories: Trendy scarves, handbags, or sunglasses can be stylish and practical gifts.
 • Cookware or kitchen gadgets: For culinary enthusiasts, high-quality cookware or unique kitchen gadgets can be a delightful surprise.
 • A Vietnam travel experience: Consider gifting her a memorable getaway within Vietnam, such as a weekend retreat amidst the lush landscapes of Phu Quoc, a rejuvenating spa session in the tropical paradise of Nha Trang, a stroll through the timeless charm of Hoi An Ancient Town, or a breathtaking cruise through the emerald waters of Ha Long Bay.

Happy Vietnamese Women's Day

To make her journey truly exceptional, indulge her with a stay at one of Vinpearl’s renowned hotels or resorts, renowned for their blend of luxury and comfort. At every Vinpearl’s property, you will find the perfect setting for a romantic escape or a well-deserved retreat. And don’t miss the chance to explore the entertainment paradises of VinWonders, where thrilling games, stunning attractions, and unforgettable experiences await, adding an extra layer of excitement and joy to her trip.

Happy Vietnamese Women's Day

>>> Book rooms in Vinpearl Phu Quoc, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An, Vinpearl Resort & Spa Ha Long for a delightfully memorable celebration of Vietnamese Women’s Day!

Celebrating Vietnamese Women’s Day, we are reminded of the immense significance of women in our lives. This special occasion offers us a chance to express our appreciation and admiration for the women who enrich our world. Whether through meaningful gifts, heartfelt wishes, or memorable getaways, the essence of a happy Vietnamese Women’s Day lies in recognizing and honoring the women who continue to inspire us every day.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *